TOPlist
Od 18.05.2015

123/2001 Z.z.

VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky

z 5. marca 2001,

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu, rozsahu a priebehu skúšky a
o forme osvedčenia o odbornej spôsobilosti dopravcu vo vodnej doprave

 Vyhláška č. 123/2001 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu, rozsahu a priebehu skúšky a o forme osvedčenia o odbornej spôsobilosti dopravcu vo vodnej doprave - plný text

- výťah -

§ 1

(1) Odborná spôsobilosť dopravcu vo vodnej doprave (ďalej len "uchádzač") na vodných cestách
     sa overuje skúškou pred skúšobnou komisiou.

(2) Obsahom skúšky na získanie odbornej spôsobilosti dopravcu je overenie vedomostí z
    
     d) technických požiadaviek na prevádzku vodnej dopravy,

(4) Rozsah jednotlivých častí skúšky je uvedený v prílohe č. 1.

Príloha č. 1 k vyhláške č. 123/2001 Z. z.

Rozsah jednotlivých častí skúšky

8. Technické požiadavky na prevádzku vodnej dopravy:

d) technológie prepráv vrátane požiadaviek na výber plavidiel, spôsoby nakladania a vykladania
    a uplatnenia kombinovaných dopravných systémov a špeciálnych technológií,

g) technické aspekty prevádzky lodí, noriem nakládky a vykládky a progresívne dopravné a
    prepravné systémy (kontajnerizácia, paletizácia),