TOPlist
Od 18.05.2015

ROZHODNUTIE RADY

z 28. mája 2009,

ktorým sa v úplnom znení uverejňuje znenie Colného dohovoru o medzinárodnej preprave tovaru na podklade karnetov TIR (Dohovor TIR) zo 14. novembra 1975 v znení zmenenom a doplnenom od tohto dátumu

(2009/477/ES)

 Rozhodnute Rady č. 2009/477/ES o Colnom dohovore na podklade karnetov TIR - plný text


144/1982 Zb.

VYHLÁŠKA
ministra zahraničných vecí

zo 16. marca 1982

o Colnom dohovore o medzinárodnej preprave tovaru na podklade karnetov TIR
(Dohovor TIR)

 Vyhláška č. 144/1982 Zb. o Colnom dohovore o medznárodnej preprave tovaru na podklade karnetov TIR - plný text

- výťah -

a) Definície
Článok 1

Na účely tohto dohovoru sa rozumie

e) "kontejnerom" prepravné zariadenie (prepravná skriňa, snímateľná cisterna alebo iné podobné zariadenie)

i) celkom alebo sčasti uzavretý priestor určený na umiestnenie tovaru,
ii) majúce trvalú povahu, a teda dostatočne pevné, aby sa mohlo opätovne používať,
iii) špeciálne konštruované tak, aby sa uľahčila preprava tovaru jedným alebo viacerými druhmi dopravy bez zmeny nákladu,
iv) konštruované tak, aby bolo možno ľahko s ním manipulovať, najmä pri jeho prekládke z jedného druhu dopravy na iný;
v) konštruované tak, aby bolo možno ľahko nakladať a vykladať;
vi) majúce vnútorný objem najmenej jeden kubický meter, "snímateľné karosérie" sa považujú za kontejnery;

b) Rozsah použitia
Článok 2

Tento dohovor sa vzťahuje na prepravu tovaru vykonávanú bez zmeny nákladu cez jedny alebo viaceré štátne hranice od colnice odoslania jednej zmluvnej strany do colnice určenia inej zmluvnej strany alebo tej istej zmluvnej strany v cestných vozidlách, v jazdných súpravách alebo kontejneroch pod podmienkou, že sa časť prepravy medzi začiatkom a koncom operácie TIR vykonáva po ceste.

Článok 3

Ustanovenia tohto dohovoru sa použijú pod tou podmienkou,

a) že sa prepravy vykonávajú

i) cestnými vozidlami, jazdnými súpravami alebo kontejnermi predbežne schválenými pod podmienkami uvedenými v kapitole III a) alebo
ii) inými cestnými vozidlami, inými jazdnými súpravami alebo inými kontejnermi za podmienok uvedených v kapitole III c);