TOPlist
Od 18.05.2015

205/2010 Z.z.

VYHLÁŠKA

z 29. apríla 2010

o určených technických zariadeniach a určených činnostiach
a činnostiach na určených technických zariadeniach

 Vyhláška č. 205/2010 Z.z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach - plný text

- výťah -

§ 1

Predmet úpravy

(1) Táto vyhláška ustanovuje
      a) špecifikáciu určených technických zariadení,
      b) podrobnosti o overovaní a schvaľovaní spôsobilosti určených technických zariadení
          na prevádzku na dráhe,
      c) podrobnosti o požiadavkách na zaistenie bezpečnosti prevádzky a obsluhy určených
          technických zariadení,
      d) podrobnosti o vykonávaní určených činností,
      e) podrobnosti o získavaní odbornej spôsobilosti na činnosti na určených technických
          zariadeniach.

(2) Táto vyhláška sa nevzťahuje na technické zariadenia, ktoré sú určenými výrobkami podľa
      osobitného predpisu, 1) do ich uvedenia na trh alebo do prevádzky.
------------------------------------------------------------------------------------
1) § 9 zákona č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a posudzovaní zhody
    a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

§ 2

Špecifikácia určených technických zariadení

Špecifikácia určených technických zariadení je uvedená v prílohe č. 1.

§ 11

Kontajnery a vymeniteľné nadstavby

(1) Úradná skúška je zameraná na overenie celkového stavu kontajnerov, vymeniteľných nadstavieb, nádob nádržkových kontajnerov a nádob vymeniteľných nadstavieb.

(2) Úradné skúšky nádob nádržkových kontajnerov a nádob vymeniteľných nadstavieb v prevádzke vykonáva zamestnanec bezpečnostného orgánu alebo zamestnanec poverenej právnickej osoby v lehotách podľa prílohy č. 4, úradné skúšky kontajnerov a vymeniteľných nadstavieb v prevádzke metódou náhodného výberu.

(3) Žiadateľ o vykonanie úradnej skúšky predloží technickú dokumentáciu, v prevádzke predloží i správu o pravidelnej revízii kontajnera alebo vymeniteľnej nadstavby.

§ 12

Revízie a revízne skúšky

(1) Revízia a revízna skúška je celkové posúdenie spôsobilosti určeného technického zariadenia na prevádzku, pri ktorom sa prehliadkou, vyskúšaním alebo meraním zisťuje splnenie podmienok ustanovených v § 3 a v sprievodnej dokumentácii.

(2) Revíziu a revíznu skúšku vykonáva odborne spôsobilý revízny technik v lehotách ustanovených v prílohe č. 4.

(3) O vykonaní revízie a revíznej skúšky vyhotoví revízny technik písomný doklad, ktorý obsahuje najmä 
     a) dátum a miesto vykonania revízie, meno a priezvisko revízneho technika, ako aj číslo
         osvedčenia o jeho odbornej spôsobilosti,
     b) presné označenie určeného technického zariadenia a presné vymedzenie rozsahu tohto
         zariadenia, ktoré bolo revidované,
     c) rozsah vykonaných prehliadok , skúšok a údaje o vykonanom meraní,
     d) chyby a nedostatky zistené revíziou určeného technického zariadenia, ktoré sú v rozpore
         s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti, údaje o tom,
         či boli odstránené nedostatky zistené pri predchádzajúcej revízii,
     e) vyjadrenie o spôsobilosti určeného technického zariadenia na ďalšiu prevádzku, 
     f) podpis revízneho technika,
     g) ďalšie údaje, ak to vyžaduje príslušná technická norma.

(4) Ak poverená osoba podľa § 107 zákona zistí, že sa revízny technik pri výkone revízie a revíznej skúšky dopustil závažných chýb, nariadi opätovné vykonanie revízie a revíznej skúšky iným revíznym technikom.

§ 17

Kontajnery a vymeniteľné nadstavby

(1) Pri revízii kontajnerov a vymeniteľných nadstavieb sa vykoná
     a) prehliadka vonkajška a vnútrajška kontajnera so zabezpečením prístupu,
         otvorenia alebo demontáže,
     b) kontrola základných parametrov, menovitých rozmerov na uchopenie pri
         manipulácii, fixácii a stohovaní kontajnerov, kontrola štítkov a označenia,
     c) skúška odolnosti proti poveternostným vplyvom,
     d) pri termických kontajneroch a termických vymeniteľných nadstavbách okrem
         úkonov uvedených v písmenách a) až c) aj malá revízia obsahujúca previerku
         stavu tepelnej izolácie tepelne izolovaných kontajnerov a vymeniteľných nadstavieb,
         kontrola agregátov v chode, ich vonkajšia prehliadka a na chladiacich alebo
         vyhrievacích kontajneroch a vymeniteľných nadstavbách aj iné potrebné skúšky
         (napr. tepelnotechnické, hydraulické, elektrické),
     e) na nádržkových kontajneroch a vymeniteľných nadstavbách okrem úkonov uvedených
         v písmenách a) až c) aj prehliadka nádržky vrátane plniacich a vypúšťacích otvorov
         a ventilov, poistného zariadenia, kontrolného zariadenia a meracieho zariadenia,
         kontrola opier a upevnenia nádržky k rámu,
      f) na kontajneroch a vymeniteľných nadstavbách na sypké materiály okrem úkonov
         uvedených v písmenách a) až c) aj prehliadka poistného zariadenia, kontrolného
         zariadenia a meracieho zariadenia a prehliadka otvorov a ich uzáverov.

(2) Po nakládke na palubu lode a po preprave loďou vykoná poverený zamestnanec prevádzkovateľa kontajnera alebo vymeniteľnej nadstavby alebo poverený zamestnanec dopravcu mimoriadnu prehliadku chladiacich kontajnerov a vyhrievacích kontajnerov a chladiacich vymeniteľných nadstavieb a vyhrievacích vymeniteľných nadstavieb v tomto rozsahu:
     a) kontrolu kontajnerov a vymeniteľných nadstavieb, či nie sú poškodené, a kontrolu ich
         uzavretia a tesnosti otvorov,
     b) kontrolu činnosti chladiaceho zariadenia alebo vykurovacieho zariadenia,
     c) kontrolu správnosti umiestnenia a upevnenia kontajnerov a vymeniteľných nadstavieb
        na palube lode.

(3) Revíziu kontajnerov a vymeniteľných nadstavieb možno nahradiť vykonaním skúšky podľa schváleného programu priebežných skúšok podľa osobitného predpisu. 5)
-------------------------------------------------------------------
5) Pri schválenom programe ACEP pre majiteľov kontajnerov sa vykonávajú podľa podkladov v schválenom programe ACEP podľa osobitného predpisu. 

§ 20

Vykonávanie určených činností

(1) Bezpečnostný orgán alebo ním poverená právnická osoba preskúma odbornú spôsobilosť a podmienky právnickej osoby na vykonávanie určených činností na základe jej písomnej žiadosti.

Príloha 1

ŠPECIFIKÁCIA URČENÝCH TECHNICKÝCH ZARIADENÍ

Časť 6

Označenie

Kontajnery

C 1

Kontajnery ISO alebo vymeniteľné nadstavby podľa medzinárodnej dohody KBK (pozn. výmenné nadstavby nie sú podľa dohody KBK)

C 2

Termický kontajner alebo vymeniteľná nadstavba

Rozdelenie kontajnerov a výmenných nadstavieb

1) Kontajnery podľa normy STN ISO určené na námornú, železničnú cestnú a vnútrozemskú vodnú dopravu, ktoré sa prekladajú vertikálne pomocou špeciálnych závesov – spreader. Tieto kontajnery môžu mať rôzne verzie ako:

 1. skriňové uzavreté alebo s otvoreným vrchom,
 2. termické,
 3. nádržkové,
 4. uzavreté s tlakovým vyprázdňovaním,
 5. špeciálne (napr. silá s vnútornou prístavbou),

2) Kontajnery so špeciálnym použitím

    a) odvaľovacie kontajnery na horizontálnu prekládku vybavené v prednej časti okom pre
        hák nakladača, v zadnej časti cestnými a železničnými rolňami a poistkou na
        upevnenie na vozni.
    b) ostatné špeciálne kontajnery s vnútorným objemom väčším než 14 m3, ktoré nie sú
        určené pre námornú alebo leteckú prepravu a na ktoré sa nevzťahuje osobitný predpis.

3) Výmenné nadstavby sú prepravné jednotky určené na kombinovanú dopravu cesta - železnica, ktoré sú pre manipuláciu a fixáciu na dopravnom prostriedku vybavené upevňovacími prvkami vloženými v spodnej časti a spevnenými miestami na zdvíhanie bočnými chápadlami tzv. klieštinami. Výmenné nadstavby môžu byť:

 1. skriňové,
 2. valníkové s plachtou,
 3. s plachtovými bokmi,
 4. nádržkové,
 5. termické,
 6. špeciálne.

Príloha 4

OVERENIE SPÔSOBILOSTI URČENÝCH TECHNICKÝCH ZARIADENÍ KONTAJNERY A VYMENITEĽNÉ NADSTAVBY

Časť 5.

Druh zariadenia

Overenie spôsobilosti

 

Pred uvedením do prevádzky

V prevádzke

 

PD

ÚS

R

MR

 

vykonáva

vykonáva / lehota vykonávania 1)

C1

ŠOTD/ 2), 4)

ŠOTD/PPO 4)

RT 2,5 roka 3), 5)

-

C2

ŠOTD/ 2), 4)

ŠOTD/PPO 4)

RT 2,5 roka 3), 5)

RT 1 r 6)

Vysvetlivky: ÚS - úradna skúška, R - revízia, MR - malá revízia, 
                   ŠOTD - štátny odborný technický dozor, RT - revízny technik

Poznámky:

1) Lehoty platia len pre prvky (rám, rohové prvky, nosné prvky) kontajnera alebo vymeniteľnej nadstavby, nie pre iné určené technické zariadenia, nie pre iné technické zariadenia; lehoty ustanovené inými predpismi sa týmto ustanovením nemenia, napr. pre termické zariadenia, ktoré sú súčasťou kontajnera; neplatí pre kontajnery určené na leteckú prepravu.
2) Pri nových kontajneroch a vymeniteľných nadstavbách sa vykonáva klasifikačná organizácia pre stavbu lodí.
3) Prvá revízia sa vykonáva revíznym technikom po piatich rokoch.
4) Pri opravách po ťažkom poškodení.
5) Pri schválenom programe ACEP pre majiteľov kontajnerov sa vykonávajú podľa podkladov v schválenom programe ACEP podľa osobitného predpisu. 5)
6) Po naložení na loď a po preprave loďou sa vykoná mimoriadna prehliadka.
---------------------------------------------------------------------------------------
5) Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 62/1986 Zb. o medzinárodnom dohovore o bezpečnosti kontajnerov.