TOPlist
Od 18.05.2015

24/1963 Zb.

VYHLÁŠKA
ministra zahraničných vecí
z 8. februára 1963

o Colnom dohovore a kontejneroch a Európskom dohovore o colnom prejednávaní paliet v medzinárodnej doprave

v znení

57/1976 Zb.

VYHLÁŠKA
ministra zahraničných vecí
z 2. decembra 1972

o Colnom dohovore o kontajneroch, 1972

 Vyhláška č. 24/1963 Zb. v znení č. 57/1976 Zb. o Colnom dohovore a kontejneroch a Európskom dohovore o colnom prejednávaní paliet v medzinárodnej doprave - plný text

- výťah -

Článok 1

Na účely tohto dohovoru sa rozumejú:

c) "kontejnerom" prepravné zariadenie (prepravná skriňa, snímateľná cisterna alebo iné
     podobné zariadenie):

i) tvoriace celkom alebo čiastočne uzavretý priestor určený na umiestnenie tovaru;
ii) majúce trvalú povahu, a preto dostatočne pevné, aby sa mohlo opätovne používať;
iii) špeciálne konštruované tak, aby sa uľahčila preprava tovaru jedným alebo viacerými druhmi dopravných prostriedkov bez zmeny nákladu;
iv) konštruované tak, aby sa s ním dalo ľahko manipulovať, najmä pri jeho prekládke z jedného druhu dopravy na iný;
v) konštruované tak, aby sa dalo ľahko nakladať a vykladať;
vi) majúce vnútorný objem najmenej jeden kubický meter;

a) Výhody dočasného dovozu
Článok 3

1. Každá zmluvná strana povoľuje za podmienok uvedených v článkoch 4 až 9 dočasný dovoz tak ložených, ako aj prázdnych kontejnerov.

2. Každá zmluvná strana si vyhradzuje právo nepovoľovať dočasný dovoz kontejnerov, ktoré boli predmetom kúpy, nájmu za úhradu alebo podobnej zmluvy uzavretej osobou bývajúcou alebo sídliacou na jej území.

Článok 4

1. Kontejnery dovezené za podmienok dočasného dovozu musia sa vyviezť späť do troch mesiacov odo dňa ich dovozu. Túto lehotu však môžu príslušné colné orgány predlžiť.

2. Kontejnery dovezené za podmienok dočasného dovozu sa môžu vyviezť späť cez ktorúkoľvek príslušnú colnicu, aj keď to nie je tá colnica, ktorá povolila ich dočasný dovoz.

Článok 5

1. Nehľadiac na povinnosť spätného vývozu určeného v odseku 1 článku 4, nevyžaduje sa spätný vývoz značne poškodených kontejnerov, pokiaľ sú podľa predpisov dotyčnej krajiny a podľa povolenia colných orgánov:

a) podrobené dovozným clám a poplatkom, ktorým podliehajú s prihliadnutím na ich stav v čase, keď sú predložené na colné konanie; alebo
b) prenechané bezodplatne príslušným orgánom tejto krajiny; alebo c) zničené pod úradnou kontrolou na náklady záujemcov, pričom zvyšky a vymontované súčiastky sa podrobia dovozným clám a poplatkom, ktorým podliehajú so zreteľom na svoj stav v čase, keď sú predložené na colné konanie.

2. Ak kontejner dovezený za podmienok dočasného dovozu sa nemôže vyviezť v dôsledku zhabania, odloží sa povinnosť spätného vývozu, určená v odseku 1 článku 4, po dobu trvania zhabania.

b) Postup pri dočasnom dovoze
Článok 6

S výhradou ustanovení článkov 7 a 8 kontejnery dočasne dovezené za podmienok určených týmto dohovorom majú režim dočasného dovozu bez toho, že sa pri ich dovoze alebo spätnom vývoze vyžadujú colné doklady alebo zloženie zábezpeky.

EURÓPSKY DOHOVOR
O COLNOM PREJEDNÁVANÍ PALIET V MEDZINÁRODNEJ DOPRAVE

KAPITOLA I
Všeobecné ustanovenia
Článok 1

(1) Pre účely tohto Dohovoru sa rozumejú:
     b) "paletou" zariadenie, na plošine ktorého môže sa narovnať určité množstvo tovaru tak, aby
         utvorilo nakladaciu jednotku pre jej dopravu alebo manipulovanie či pre skladanie pomocou
         mechanických prístrojov. Toto zariadenie má buď dve plošiny spojené nosnými priečkami
         alebo jednu plošinu spočívajúcu na nôžkach. Jeho celková výška je znížená na minimum
         vhodné pre manipuláciu vidlicou nakladacích vozíkov a paletových vozíkov; môže alebo
         nemusí mať nádstavec;

Článok 2

(1) Každá zmluvná strana dovolí dovoz paliet bez dovozných ciel a dávok a bez dovozných
     zákazov a obmedzení za podmienok, že:
     a) tieto palety sa predtým vyviezli alebo sa neskoršie vyvezú späť; alebo
     b) že rovnaký počet paliet tohto istého druhu a v podstate tej istej hodnoty sa predtým
         vyviezol alebo sa neskoršie vyvezie.