TOPlist
Od 18.05.2015

499/2007 Z.z.

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky

z 24. októbra 2007

o zdravotnej, zmyslovej a psychologickej spôsobilosti osôb
pri prevádzkovaní dráhy a prevádzkovaní dopravy na dráhe

 Vyhláška č. 499/2007 Z.z. o zdravotnej, zmyslovej a psychologickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a prevádzkovaní dopravy na dráhe - plný text- výťah -

Príloha č. 2
k vyhláške č. 499/2007 Z. z.

POŽIADAVKY NA POSUDZOVANIE ZMYSLOVEJ SPÔSOBILOSTI
PRI LEKÁRSKYCH PREVENTÍVNYCH PREHLIADKACH

ROZDELENIE PRACOVNÝCH ČINNOSTÍ PODĽA POŽIADAVIEK NA ZMYSLOVÉ SCHOPNOSTI

1. Do zmyslovej skupiny 1 sa zaraďujú pracovné činnosti, pri ktorých výkone osoby riadia hnacie dráhové vozidlá na koľajach.

2. Do zmyslovej skupiny 2 sa zaraďujú pracovné činnosti, pri ktorých výkone osoby priamo riadia alebo kontrolujú dopravnú službu, pripravujú (zabezpečujú) vlakovú cestu, zúčastňujú sa posunu alebo sa inak bezprostredne podieľajú na doprave alebo na pohybe dráhového vozidla, ďalej osoba, ktorá vykonáva priamy dozor na pracovné činnosti, pre ktoré je predpísaná zmyslová skupina 1 alebo 2, a tie osoby, ktoré pri výkone svojej pracovnej činnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci potrebujú správny farbocit. Osoba, ktorá vykonáva práce pri posune dráhového vozidla, musí mať zmyslovú skupinu 2 bez korekčných okuliarov alebo kontaktných šošoviek. Osoba, ktorá sa pri výkone práce musí riadiť znakmi hlavných návestidiel, tieto obsluhuje alebo ich udržuje, musí spĺňať požiadavky zmyslovej skupiny 2.

3. Do zmyslovej skupiny 3 sa zaraďujú pracovné činnosti, pri ktorých osoba musí vstupovať bez dozoru do priestoru koľajiska a trate, neriadi ani nekontroluje dopravu a na výkon svojej pracovnej činnosti nepotrebuje správny farbocit.

4. Do zmyslovej skupiny 4 sa zaraďujú pracovné činnosti, pri ktorých výkone osoba nemá priamy vplyv na riadenie dopravy a v priestore koľajiska a trate sa pohybuje pod dozorom alebo pracuje pod dozorom.

 

Zmyslová
skupina

VSTUPNÉ PREHLIADKY

1


Zraková
ostrosť

5/5 každým okom osobitne bez korekcie pri paralelnom postavení bulbov, emetropii a fyziologickom očnom pozadí.

Farbocit

Správny podľa predpisu.

Sluch

Šepot a hovorová reč zo vzdialenosti 5 m každým uchom osobitne; priemerná hodnota prahu sluchu pri audiometrickom vyšetrení
na frekvencii 500 Hz, 1 000 Hz, 2 000 Hz a 4 000 Hz nesmie byť väčšia ako 20 dB.

2

Zraková
ostrosť

5/10 každým okom osobitne bez korekcie alebo s korekciou pri paralelnom postavení bulbov. Maximálna povolená korekcia
u krátkozrakých je -5 Dsph pri normálnom očnom pozadí, u ďalekozrakých maximálna povolená korekcia je +3 Dsph.
Astigmatická zložka, ktorá sa do povolenej korekcie plne započítava, nesmie presahovať +, -2 Dcyl. Posunovači, vedúci posunu,
sprievodcovia vlakov nákladnej dopravy a vlakvedúci nákladnej dopravy musia mať predpísanú zrakovú ostrosť bez korekcie.

Farbocit

Správny podľa predpisu.

Sluch

Šepot a hovorová reč zo vzdialenosti 5 m každým uchom osobitne; priemerná hodnota prahu sluchu pri audiometrickom vyšetrení
na frekvencii 500 Hz, 1 000 Hz, 2 000 Hz a 4 000 Hz nesmie byť väčšia ako 20 dB.

3

Zraková
ostrosť

5/15 každým okom osobitne bez korekcie alebo s korekciou pri paralelnom postavení bulbov. Maximálna povolená korekcia
u krátkozrakých je -5 Dsph pri normálnom očnom pozadí a u ďalekozrakých maximálna povolená korekcia je + 3 Dsph.
Astigmatická zložka, ktorá sa plne započítava do povolenej korekcie, nesmie presahovať +, -2 Dcyl. Elektromontéri trakčného
vedenia a osoby pracujúce vo výške nad 5 m musia mať predpísanú zrakovú ostrosť bez korekcie.

Farbocit

Môže byť porušený.

Sluch

Šepot zo vzdialenosti 3 m každým uchom osobitne a hovorová reč zo vzdialenosti 5 m každým uchom osobitne; priemerná hodnota
prahu sluchu pri audiometrickom vyšetrení vo frekvencii 500 Hz, 1 000 Hz, 2 000 Hz a 4 000 Hz na lepšie počujúcom uchu nesmie
byť väčšia ako 20 dB a na horšie počujúcom uchu 30 dB.

4

Zraková
ostrosť

Vyhovujúca pracovnému zaradeniu.

Farbocit

Môže byť porušený.

Sluch

Dostatočný, vyhovujúci pracovnému zaradeniu.

 

Zmyslová
skupina

PERIODICKÉ, MIMORIADNE A VÝSTUPNÉ PREHLIADKY

1


Zraková
ostrosť

5/7, 5 každým okom osobitne bez korekcie alebo s korekciou pri paralelnom postavení bulbov, maximálna povolená korekcia +,
-3 Dsph a +, -1 Dcyl.

Farbocit

Správny podľa predpisu.

Sluch

Hovorová reč zo vzdialenosti 5 m každým uchom osobitne; priemerná hodnota straty sluchu pri audiometrickom vyšetrení
vo frekvencii 500 Hz, 1 000 Hz, 2 000 Hz a 4 000 HZ nesmie byť väčšia ako 45 dB.

2

Zraková
ostrosť

5/15 každým okom osobitne pri paralelnom postavení bulbov. Maximálna povolená korekcia u krátkozrakých je -6 Dsph pri
normálnom očnom pozadí, u ďalekozrakých maximálna povolená korekcia je +4 Dsph. Astigmatická zložka, ktorá sa
do povolenej korekcie plne započítava, nesmie presahovať +, -2 Dcyl. Posunovači, vedúci posunu, sprievodcovia vlakov
nákladnej dopravy a vlakvedúci nákladnej dopravy musia mať predpísanú zrakovú ostrosť bez korekcie.

Farbocit

Správny podľa prepisu.

Sluch

Hovorová reč zo vzdialenosti 5 m na lepšie počujúce ucho a 3 m na horšie počujúce ucho; priemerná hodnota straty sluchu
pri audiometrickom vyšetrení vo frekvencii 500 Hz, 1 000 Hz, 2 000 Hz a 4 000 Hz nesmie byť väčšia na lepšie počujúcom uchu
ako 45 dB a na horšie počujúcom uchu 55 dB.

3

Zraková
ostrosť

5/15 každým okom osobitne bez korekcie alebo s korekciou pri paralelnom postavení bulbov. Maximálna povolená korekcia
u krátkozrakých je -6 Dsph pri normálnom očnom pozadí a u ďalekozrakých maximálna povolená korekcia je + 4 Dsph.
Astigmatická zložka, ktorá sa plne započítava do povolenej korekcie, nesmie presahovať +, -2 Dcyl. Elektromontéri trakčného
vedenia a osoby pracujúce vo výške nad 5 m musia mať predpísanú zrakovú ostrosť bez korekcie.

Farbocit

Môže byť porušený.

Sluch

Sluch Hovorová reč zo vzdialenosti 5 m na lepšie počujúce ucho a 3 m na horšie počujúce ucho; priemerná hodnota straty sluchu
pri audiometrickom vyšetrení vo frekvencii 500 Hz, 1 000 Hz, 2 000 Hz a 4 000 Hz nesmie byť väčšia na lepšie počujúcom uchu
ako 45 dB a na horšie počujúcom uchu 55 dB.

4

Zraková
ostrosť

Vyhovujúca pracovnému zaradeniu.

Farbocit

Môže byť porušený.

Sluch

Dostatočný, vyhovujúci pracovnému zaradeniu.