TOPlist
Od 18.05.2015

Komodalita

Rámcová európska dopravná politika smerujúca ku spolupráci rôznych druhov dopráv vytváraním dopravných reťazcov a tým aj lepšiemu využitiu existujúcej dopravnej infraštruktúry pre všetky druhy dopravy.

Kombinovaná doprava

Presnejšie definovaná intermodalita a vybrané kombinácie dopráv v rámci Európy a Európskej únie. Pojem ako taký je však rešpektovaný už aj globálne.

Zámorská kombinovaná doprava

Označovaná tiež ako vnútrozemská prístavná služba (hinterland port service) znamená prepravu námorných kontajnerov medzi námornými prístavmi a vnútrozemskou destináciou v Európe po predchádzajúcej alebo pred nadchádzajúcou námornou prepravou mimo Európu.

Kontinentálna kombinovaná doprava

znamená prepravu tovaru v intermodálnych nákladových jednotkách, ktorý má pôvod a je ohraničený umiestnením v Európe.

Intermodálna preprava - Intermodalita

Preprava nákladu v jednej a tej istej nákladovej jednotke viac ako jedným dopravným druhom z miesta odoslania do miesta určenia.

Multimodálna preprava - Multimodalita

Preprava nákladu viac ako jedným dopravným druhom z miesta odoslania do miesta určenia.

Príbrežná námorná doprava

(Sea Short Shipping) je intermodálna preprava nákladov po mori s pokračovaním do vnútrozemia v kombinácii so železničnou, cestnou a vnútrozemskou vodnou dopravou „z dverí do dverí" (door to door) v intermodálnych nákladových jednotkách (kontajnery) alebo cestných nákladných súpravách (RoRo) prevážaných medzi prístavmi krajín Európy, ako ja prístavmi situovanými v iných ako európskych krajinách, ktoré sa nachádzajú na pobreží morí obklopujúcich Európu.

Nákladný terminál

na železnici je to zariadenie, ktoré je špeciálne upravené na účely nakladania tovaru na nákladné vlaky a/alebo vykladania tovaru z nákladných vlakov.