TOPlist
Od 18.05.2015

125/2006 Z.z.

Zákon

z 2. februára 2006

o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z.
o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov

 Zákon č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov - plný text

- výťah -

§ 6

(1) Národný inšpektorát práce

    d) vydáva a odoberá

        3. oprávnenie právnickej osobe na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti
            technických zariadení,

        4. osvedčenie autorizovanému bezpečnostnému technikovi,

     e) vydáva rozhodnutie o uznaní odbornej spôsobilosti fyzickej osoby, ktorá je občanom
         členského štátu Európskej únie, na vykonávanie činností, na ktorú osobitný predpis
         13) požaduje odbornú spôsobilosť,
----------------------------------------------------------------
13) Napríklad zákon č. 124/2006 Z. z., vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 718/2002 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení.

§ 7
Inšpektorát práce

(3) Inšpektorát práce

     a) zabezpečuje vykonávanie inšpekcie práce v rozsahu ustanovenom v § 2 ods. 1 a
         vykonávanie dohľadu podľa osobitného predpisu, 1) najmä dozerá, či požiadavkám
         ochrany práce zodpovedajú

         1. výber, umiestnenie, usporiadanie, používanie, udržiavanie a kontrola pracoviska,
             pracovného prostredia, pracovných prostriedkov, ochranných prostriedkov,
             chemických faktorov, fyzikálnych faktorov, biologických faktorov, faktorov
             ovplyvňujúcich psychickú pracovnú záťaž a sociálnych opatrení a

         2. pracovné postupy, pracovný čas, organizácia ochrany práce a systém jej riadenia,

     b) vyšetruje príčiny vzniku závažného pracovného úrazu, bezprostrednej hrozby závažnej
         priemyselnej havárie, závažnej priemyselnej havárie, 16) bezpečnostné, technické
         a organizačné príčiny profesionálnej otravy, choroby z povolania a ohrozenia chorobou
         z povolania, vedie ich evidenciu a podľa potreby vyšetruje príčiny vzniku aj ostatných
         pracovných úrazov,

     c) uplatňuje záväzným stanoviskom požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia
         pri práci pri povoľovaní a kolaudácii stavieb a ich zmien, ktoré bude zamestnávateľ a
         fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom, používať na plnenie
         svojich úloh,
-----------------------------------------------------------------------
1) § 30 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 436/2001 Z. z.