TOPlist
Od 18.05.2015

199/2004 Z.z.

ZÁKON

z 10. marca 2004

Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 Zákon č. 199/2004 Z.z. colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov - plný text

- výťah -

§ 90

Ustanovenia tohto zákona sa nepoužijú, ak medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, ustanovuje inak.

419/2006 Z.z.

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

zo 14. júna 2006,

ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z.
Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Vyhláška č. 419/2006 Z.z.ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - plný text

 Príloha č. 2
k vyhláške č. 419/2006 Z. z.

SPÔSOB VYPĹŇANIA TLAČIVA

Odsek 19 tlačiva Kontajner

Nevypĺňa sa pri preukazovaní statusu tovaru Spoločenstva.