TOPlist
Od 18.05.2015

231/1999 Z.z.

ZÁKON

z 24. augusta 1999

o štátnej pomoci

 Zákon č. 231/1999 Z.z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov  - plné znenie

- výťah -

DRUHÁ ČASŤ
ROZSAH ŠTÁTNEJ POMOCI

§ 4
Poskytovanie štátnej pomoci

(1) Štátna pomoc sa môže poskytnúť na podporu

a) hospodárskeho rozvoja regiónov, 10) v ktorých je životná úroveň mimoriadne nízka alebo v ktorých je vysoká nezamestnanosť,
b) uskutočnenia významného projektu spoločného európskeho záujmu alebo na nápravu vážnych nedostatkov vo fungovaní hospodárstva,
c) rozvoja určitých hospodárskych činností alebo určitých hospodárskych oblastí, ak táto pomoc zásadne neovplyvní podmienky obchodu tak, že by to bolo v rozpore so záujmom spoločného trhu spoločenstva,
d) kultúry a zachovania kultúrneho dedičstva, ak táto pomoc neovplyvní podmienky obchodu tak, že by boli v rozpore so záujmom spoločného trhu spoločenstva.

(2) Štátna pomoc sa môže poskytnúť

a) na rozvoj regiónov,
b) na vzdelávanie zamestnancov,
c) na podporu zamestnanosti,
d) na výskum a vývoj,
e) na životné prostredie,
f) pre malého podnikateľa alebo stredného podnikateľa,
g) na záchranu a reštrukturalizáciu podnikateľov v ťažkostiach,
h) pre oceliarsky priemysel,
i) pre lodiarsky priemysel,
j) pre automobilový priemysel,
k) pre priemysel syntetických vlákien,
l) na podporu rudného baníctva a uhoľného baníctva,
m) na podporu dopravy,
n) na iný druh podpory, ak tak rozhodne Rada.

§ 5
Formy štátnej pomoci

(1) Priamou formou štátnej pomoci je najmä

a) dotácia, príspevok, grant,
b) úhrada úrokov alebo časti úrokov z úveru poskytnutého podnikateľovi,
c) úhrada časti úveru,
d) návratná finančná výpomoc.

(2) Nepriamou formou štátnej pomoci je najmä

a) poskytnutie štátnej záruky alebo bankovej záruky,
b) poskytnutie úľavy na dani alebo penále, pokute, úroku alebo na iných sankciách podľa osobitného predpisu, 13)
c) predaj nehnuteľného majetku štátu alebo obce za cenu nižšiu, ako je trhová cena,
d) poskytovanie poradenských služieb bezplatne alebo za čiastočnú úhradu,
e) odklad platenia dane alebo povolenie zaplatenia dane v splátkach.13a)

(3) Štátna pomoc sa môže poskytnúť podľa schém štátnej pomoci alebo ako individuálna štátna pomoc.13b)

§ 18

(1) Na poskytnutie štátnej pomoci nie je právny nárok.

(2) Štátna pomoc sa poskytuje na základe zmluvy s výnimkou štátnej pomoci poskytovanej nepriamou formou.

(3) Ak sa štátna pomoc poskytla z prostriedkov štátneho rozpočtu, z rozpočtu obce alebo z rozpočtu štátneho účelového fondu, považuje sa nedodržanie podmienok, za ktorých sa štátna pomoc poskytla, za porušenie rozpočtovej disciplíny podľa osobitného predpisu.21)

(4) Ak sa štátna pomoc poskytla z rozpočtu inej právnickej osoby s výnimkou štátneho účelového fondu, je príjemca štátnej pomoci, ktorý nedodržal podmienky, za ktorých sa štátna pomoc poskytla, povinný

a) vrátiť poskytnutú štátnu pomoc alebo jej neoprávnene použitú časť poskytovateľovi, a to do rozpočtu, z ktorého bola poskytnutá,
b) zaplatiť úrok vo výške dvojnásobku platnej základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky21a) za každý aj začatý deň neoprávneného použitia poskytnutej štátnej pomoci, a to do rozpočtu, z ktorého bola poskytnutá.