TOPlist
Od 18.05.2015

338/2000 Z.z.

ZÁKON

z 22. septembra 2000

o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 Zákon č. 338/2000 Z.z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov - plný text

- výťah -

§ 6
Založenie spoločnosti a prioritný investičný majetok


(1) Upravujú sa podmienky, spôsob založenia a právne pomery spoločnosti zo štátneho podniku Slovenská plavba dunajská, š. p. (ďalej len "štátny podnik") a časti rozpočtovej organizácie Štátna plavebná správa. Zakladateľom spoločnosti je štát. V jeho mene koná ministerstvo. Založenie, vznik, postavenie a právne pomery spoločnosti upravuje osobitný predpis, ak tento zákon neustanovuje inak.

(2) Spoločnosť sa zakladá na účely

     e) vytvárania podmienok na rozvoj kombinovanej dopravy vrátane manipulácie s
         nákladovými jednotkami kombinovanej dopravy.3a)
––––––------------------------------
3a)§ 2 ods. 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 260/2001 Z. z.

§ 8
Všeobecné povinnosti dopravcu

Dopravca je povinný

      d) vytvárať podmienky na prepravu nákladových jednotiek kombinovanej dopravy,

PIATA ČASŤ
KLASIFIKÁCIA PLAVIDIEL A VYHRADENÉ TECHNICKÉ ZARIADENIA

§ 32
Klasifikácia plavidiel

(6) Odborný technický dozor zahŕňa plavidlá podľa odseku 4, kontajnery, výmenné nadstavby a prepravu nebezpečných tovarov vo vodnej doprave podľa § 22 ods. 1. Odborný technický dozor počas stavby, rekonštrukcie alebo pri zmene určenia plavidla vykonáva klasifikačná organizácia a počas plavebnej prevádzky Štátna plavebná správa.

(9) Klasifikačná organizácia schvaľuje aj typy kontajnerov a výmenných nadstavieb a dozerá na ich výrobu.

§ 38
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky

    f) schvaľuje pravidlá na klasifikáciu a stavbu lodí, kontajnerov a výmenných nadstavieb,

    i) poveruje právnické osoby na vykonávanie klasifikácie plavidiel, kontajnerov a 
       výmenných nadstavieb (§ 22 ods. 2),