TOPlist
Od 18.05.2015

361/2014 Z.z.

ZÁKON
z 26. novembra 2014

o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov

- výťah -

 Zákon č. 361/2014 Z.z. o dani z motorových vozidiel - plný text

§ 2
Predmet dane

(1) Predmetom dane je vozidlo, ktoré je evidované v Slovenskej republike a používa sa na podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť (ďalej len "podnikanie") v zdaňovacom období.

§ 3
Daňovník

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá

   a) je ako držiteľ vozidla zapísaná v doklade,

   b) má v doklade ako držiteľa vozidla zapísanú svoju organizačnú zložku,

§ 7
Zníženie a zvýšenie ročnej sadzby dane

(5) Za vozidlo, ktoré sa použilo v zdaňovacom období v rámci kombinovanej dopravy11) najmenej 60-krát, daňovník ročnú sadzbu dane podľa odsekov 1 až 4 zníži o 50%.

(8) Ak je prekonaná vzdialenosť po železnici na území Slovenskej republiky dlhšia ako 250 km, takáto kombinovaná preprava sa na účely zníženia sadzby dane započíta dvakrát.

11) § 2 ods. 4 zákona č. 514/2009 Z.z. o doprave na dráhach.
      Kombinovanou dopravou je premiestňovanie tovaru, počas ktorého cestné nákladné
      vozidlo, príves, náves s ťahačom alebo bez neho, výmenná nadstavba alebo
      prepravný kontajner použije v počiatočnom alebo konečnom úseku trasy cestu a
      na inom úseku trasy železničnú dopravu, vnútrozemskú vodnú dopravu alebo námornú
     dopravu, ak táto časť prepravy tovaru presahuje vzdušnou čiarou 100 km a vykoná
     počiatočný alebo konečný úsek trasy cestnou dopravou buď medzi bodom, v ktorom
     bol tovar naložený a najbližším vhodným terminálom nakládky pri počiatočnom úseku
     trasy a medzi najbližším vhodným terminálom vykládky tovaru a bodom, v ktorom bol
     tovar vyložený pri konečnom úseku trasy, alebo vo vnútri polomeru nepresahujúceho
     150 km vzdušnou čiarou z vnútroštátneho riečneho prístavu alebo z námorného
     prístavu nakládky alebo vykládky tovaru.

§ 11
Vzťah k medzinárodným zmluvám

Ustanovenia tohto zákona sa nepoužijú, ak medzinárodná zmluva, ktorá bola ratifikovaná a vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom, ustanovuje inak.