TOPlist
Od 18.05.2015

540/2001 Z.z.

ZÁKON

z 29. novembra 2001

o štátnej štatistike

 Zákon č. 540/2001 Z.z. o štátnej štatistike - plný text

- výťah -

§ 2
Vymedzenie základných pojmov

Na účely tohto zákona

b) spravodajskou jednotkou je právnická osoba alebo fyzická osoba, od ktorej sa požaduje poskytnutie údajov pre štátne štatistické zisťovania podľa tohto zákona,

c) spravodajskou povinnosťou je povinnosť spravodajskej jednotky poskytnúť bezplatne, úplne, správne, pravdivo a v ustanovených termínoch údaje požadované štátnym štatistickým zisťovaním (ďalej len "štatistické zisťovanie"), uvedeným v programe štátnych štatistických zisťovaní (ďalej len "program zisťovaní"),

d) štatistickým zisťovaním je získavanie údajov od spravodajských jednotiek na štatistické účely podľa tohto zákona; podľa periodicity sa štatistické zisťovanie delí na krátkodobé, dlhodobé a neperiodické štatistické zisťovanie,

f) dôverným štatistickým údajom (ďalej len "dôverný údaj") je údaj týkajúci sa jednotlivej spravodajskej jednotky, ktorý umožňuje jej priamu alebo nepriamu identifikáciu a bol získaný na štatistické účely podľa tohto zákona. Za priamu identifikáciu sa považuje identifikácia spravodajskej jednotky podľa obchodného mena, sídla a identifikačného čísla organizácie (ďalej len "identifikačné číslo") alebo podľa mena a priezviska, adresy trvalého bydliska alebo rodného čísla. Za nepriamu identifikáciu sa považuje identifikácia spravodajskej jednotky využitím iných údajov získaných štatistickým zisťovaním,

§ 3
Základné princípy štátnej štatistiky

(1) Štatistický úrad Slovenskej republiky (ďalej len "úrad"), ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy (ďalej len "ministerstvá") a nimi zriadené organizácie a iné orgány štátnej správy zriadené podľa osobitných predpisov1) (ďalej len "štátne organizácie") sa pri výkone štátnej štatistiky a pri realizácii programu zisťovaní riadia týmto zákonom, osobitnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, uplatňujú odborné hľadiská, požiadavky na praktické využitie a profesionálnu etiku, pričom používajú vedecké metódy štatistickej práce.

§ 11
Pôsobnosť ministerstiev a štátnych organizácií

(1) Ministerstvá a štátne organizácie vykonávajú úlohy štátnej štatistiky v rozsahu, ktorý pre ne vyplýva z programu zisťovaní.

§ 12
Program zisťovaní

(1) Štatistické zisťovanie sa riadi programom zisťovaní, ktorý zostavuje úrad v súčinnosti s ministerstvami a štátnymi organizáciami na trojročné obdobie. Úrad vydáva program zisťovaní vyhláškou najneskôr 60 dní pred jeho účinnosťou.

§ 18
Spravodajské jednotky

(1) Spravodajské jednotky, ktoré sú zaradené do štatistického zisťovania, majú právo byť informované o účele a rozsahu zisťovania, o opatreniach zabezpečujúcich ochranu údajov poskytnutých v rámci štatistického zisťovania a o svojich právach a povinnostiach.

(2) Orgány vykonávajúce štátnu štatistiku sú povinné na vykonanie štatistických zisťovaní bezplatne zaslať spravodajskej jednotke tlačivá, prípadne technické nosiče informácií, a poskytnúť im potrebnú metodickú pomoc.

(3) Spravodajské jednotky sú povinné úplne, pravdivo, v ustanovených termínoch a bezplatne poskytovať údaje požadované na štatistické zisťovania zahrnuté v programe zisťovaní.

(4) Na splnenie spravodajskej povinnosti a s cieľom zabezpečiť preukázateľnosť úplnosti a pravdivosti poskytovaných štatistických údajov spravodajské jednotky v ustanovených termínoch vytvárajú potrebné predpoklady, predovšetkým vedením evidencie údajov požadovaných štatistickým zisťovaním.

(5) Ak spravodajská jednotka nesplní svoju spravodajskú povinnosť, je príslušný orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie oprávnený vykonať zistenie potrebných štatistických údajov na jej náklady.

(6) Spravodajská jednotka nemôže odmietnuť spravodajskú povinnosť podľa tohto zákona. Tým nie sú dotknuté ustanovenia osobitných predpisov o dodržiavaní štátneho, služobného, bankového, daňového a obchodného tajomstva.5)
--------------------------------------------------------------------------
5)
Napríklad zákon č. 241/2001 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov.