TOPlist
Od 18.05.2015

652/2004 Z.z.

ZÁKON

z 26. októbra 2004

o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 Zákon č. 652/2004 Z.z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov - plný text

- výťah -

Colný úrad
§ 9

(3) Colný úrad plní tieto úlohy:

e) schvaľuje spôsobilosť dopravných prostriedkov na prepravu tovaru pod colnou uzáverou,

o) zabezpečuje a vykonáva v odôvodnených prípadoch sprievod osôb, dopravných prostriedkov a tovaru od colného úradu odoslania k colnému úradu určenia,

p) usmerňuje pohyb osôb a dopravných prostriedkov a zabezpečuje dodržiavanie verejného poriadku v colnom priestore,

s) zabezpečuje získavanie informácií pre colnú štatistiku o tovare, ktorému bolo pridelené colne schválené určenie, vedie údajovú základňu o dovoze a vývoze tovaru; zabezpečuje získavanie, prvotné spracúvanie a kontrolu údajov pre štátnu štatistiku 15) o tovare, ktorý je predmetom obchodu medzi Slovenskou republikou a členskými štátmi Európskej únie, a s tým súvisiace činnosti,
------------------------------------------------------------
15) § 13 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike.