TOPlist
Od 18.05.2015

8/2009 Z.z.

ZÁKON

z 3. decembra 2008

o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 Zákon 8/2009 ocestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov - plné znenie

- výťah -

§ 39
Obmedzenie jazdy niektorých druhov vozidiel

(1) Na diaľnici, na rýchlostnej ceste a na ceste I. triedy je zakázaná jazda motorovým vozidlám s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 7 500 kg a motorovým vozidlám s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 3 500 kg s prípojným vozidlom

a) v prvý deň pracovného pokoja23) a v sobotu, ak táto nasleduje po pracovnom dni v období od 1. júla do 31. augusta v čase od 07.00 do 19.00 hodín,

b) v nedeľu a v posledný deň pracovného pokoja v čase od 00.00 do 22.00 hodín.

(2) Ak ide o jeden deň pracovného pokoja, ktorý nasleduje po pracovnom dni, zákaz jazdy podľa odseku 1 platí v tento deň v čase od 00.00 do 22.00 hodín.

(3) Zákaz jazdy podľa odsekov 1 a 2 neplatí pre

c) vozidlá použité v kombinovanej doprave, na nakládku a vykládku lodí, železničných vagónov alebo lietadiel,


    23) § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch,
        dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej
        republiky č. 201/1996 Z. z.