TOPlist
Od 18.05.2015

264/1999 Z.z.

ZÁKON

zo 7. septembra 1999

o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 Zákon č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov - plný text

- výťah -

Výrobky, určené výrobky a ich uvádzanie na trh
§ 9
Určené výrobky

(1) Určené výrobky sú také výrobky, ktoré predstavujú zvýšené riziko ohrozenia oprávneného záujmu, na ktorého zmiernenie alebo odstránenie sú ustanovené technické požiadavky uvedené v § 2 ods. 1 písm. i) a j) a posudzovanie zhody podľa § 12, ak nie sú určené osobitným predpisom.

§ 12
Posudzovanie zhody

(1) Posudzovanie zhody je zisťovanie, či skutočné vlastnosti určeného výrobku zodpovedajú ustanoveným technickým požiadavkám na určený výrobok postupmi uvedenými v odseku 3.

(3) Postupy posudzovania zhody sú:

a) posúdenie zhody výrobcom alebo dovozcom,
b) posúdenie zhody vzorky typu (prototypu) výrobku autorizovanou osobou a vydanie certifikátu autorizovanou osobou (certifikácia typu výrobku),
c) posúdenie zhody výrobku s certifikovaným typom výrobku,

(6) Postupy posudzovania zhody sa môžu použiť na preukázanie zhody aj iného ako určeného výrobku.