TOPlist
Od 18.05.2015

ŽSR vypísali koncesiu na prevádzku TIP Žilina

Dňa 12. januára 2018 na požiadanie viacerých zahraničných záujemcov predĺžilo ŽSR konečný dátum na podanie žiadostí a ponúk o jeden mesiac t.j. do 21. februára 2018 o 10:00 hod.

Oznámenie o predĺžení lehoty na predkladanie ponúk a oprave Oznámenia o koncesii a koncesnej dokumentácie

Oznámenie o bolo zverejnené vo vestníku ÚVO (Úradu pre verejné obstarávanie), ako aj v dodatku TED (tenders electronic daily) vestníka Európskej únie.

Oznámenie o predĺžení
      lehoty 
na predkladanie
      ponúk a oprave

Slovakia-Bratislava: Cargo
      handling and storage services
      2018/S 010-019379 Corrigendum


Dňa 15. novembra 2017 schválila vláda Slovenskej republiky svojim uznesením č. č.513/2017 786 z 19.09.2007 v zmysle uznesenia vlády SR  k návrhu implementácie schémy technickej pomoci pre verejno-súkromné partnerstvá a §19 ods. 15 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov projekt „Výber prevádzkovateľa terminálu intermodálnej prepravy Žilina (TIP ZA)“ formou koncesnej zmluvy prostredníctvom verejného obstarávania v súlade s rozhodnutím Európskej komisie zo dňa 17. júla 2013, ktorým bola schválená štátna pomoc SA.34369 (13/C) (ex 12/N) na výstavbu a prevádzku verejných terminálov intermodálnej dopravy v Slovenskej republike.

Výberom prevádzkovateľa TIP ZA boli poverené ŽSR, ktoré sú správcom majetku Slovenskej republiky. Projekt obsahuje popis postupu, vrátane podmienok, ktoré musí ŽSR dodržať pri výbere koncesionára na prevádzku TIP Žilina (Terminálu Intermodálnej Prepravy). Úplný text projektu si môžete pozrieť tu:

Projekt výberu prevádzkovateľa terminálu intermodálnej prepravy Žilina (TIP Žilina)

Koncesia je vypísaná na dobu 30 rokov pričom počas 15 rokov musí koncesionár zaplatiť formou koncesného poplatku 15% hodnoty terminálu. Koncesionár musí pri prevádzke dodržiavať rovnaký otvorený prístup (open access), ako musí dodržiavať manažér železničnej infraštruktúry pri poskytovaní služieb železničnej dopravnej cesty a ostatných servisných zariadení, medzi ktoré patria aj intermodálne terminály. V praxi to znamená rovnaké ceny a zľavy z cien podľa rovnakých podmienok a nediskriminačne pre všetkých záujemcov o služby intermodálnych terminálov, vrátane zverejnenia cien najmenej v tzv. sieťovom vyhlásení manažéra infraštruktúry alebo na webových stránkach.

Oznámenie o vypísaní koncesie bolo zverejnené 24. 11. 2017 v dodatku TED (tenders electronic daily) vestníka Európskej únie, ako aj 27. 11. 2017 vo vestníku ÚVO (Úradu pre verejné obstarávanie).

 Oznámenie o vypísaní koncesie
       na prevádzku terminálu intermodálnej
       prepravy v Žiline
 Tender on concession of operation
       intermodal terminal in Zilina

 Konečný dátum na podanie žiadostí a ponúk je 22. január 2018 o 10:00 hod.


   Pre informáciu uvádzame zhrnutie dokumentácie potrebnej pre prihlásenie do verejnej súťaže o získanie koncesie na prevádzkovanie Terminálu intermodálnej prepravy v Žiline. Tu uvedená dokumentácia je len informatívna. V prípade použitia je potrebné stiahnuť si aktuálnu dokumentáciu, tak ako je to uvedené aj v oznámení o vypísaní koncesie, z webstránky Úradu pre verejné obstarávanie na adrese:

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/409869 


Opis predmetu zákazky

Príloha d.1 - opis predmetu zákazky - súpis pozemkov

Príloha d.2 - opis predmetu zákazky - súpis majetku

Príloha - opis predmetu zákazky - 1,3 GB z Dataroomu

Príloha - pokyny pre dokumentáciu k oznámeniu o vypísaní koncesie


Znenie koncesnej zmluvy na prevádzku TIP Žilina na dobu 30 rokov

Príloha č. 2 ku koncesnej zmluve - Rámcové technické požiadavky TIP ZA

Príloha č. 3 ku koncesnej zmluve - Priestory užívané zo strany obstarávateľa

Príloha č. 4 ku koncesnej zmluve - Rozhodnutie Komisie zo 17. júla 2013 o opatrení
     (schéme pomoci) štátnej pomoci SA.34369 (13/C) (ex 12/N) – Výstavba a prevádzka
     verejných terminálov intermodálnej dopravy, ktorú Slovenská republika plánuje realizovať

Príloha č. 5 ku koncesnej zmluve - Štatistický formulár na monitorovanie Európskej komisie

Príloha č. 6 ku koncesnej zmluve - Správa a udržiavanie pozemkov

Príloha č. 7 ku koncesnej zmluve - Požiadavky na prevádzkový poriadok

Príloha č. 8 ku koncesnej zmluve - Zoznam subdodávateľov

Príloha č. 9 ku koncesnej zmluve - Špecifikácia zhotoviteľa a záruk

Príloha č. 9.3a ku koncesnej zmluve - Reklamačný protokol

Príloha č. 9.3b ku koncesnej zmluve - Zápis o odstránení reklamovanej vady

Príloha č. 9.4 ku koncesnej zmluve - Servisná zmluva na kontajnerový žeriav

Príloha č. 10 ku koncesnej zmluve - Podmienky spätného odovzdania

Príloha č. 11 ku koncesnej zmluve - Jednotný európsky dokument pre verejné obstarávanie


Príručka k elektronickej službe na vyplnenie a opätovné použitie
     Jednotného európskeho dokumentu na verejné obstarávanie

Manuál k jednotnému európskemu dokumentu verejného
     obstarávania

Jednotný európsky dokument - formulár v.1.00